devious will

< Previous | Next >

misi2991

Senior Member
Turkish
Merhaba,

Aşağıdaki cümleyi Türkçeye nasıl çevirebiliriz? Özellikle "devious will" ifadesini.

"It has been heard repeatedly that you have subjected the upright community of Muhammad to your devious will."
Kaynak: Şahkulu rebellion - Wikipedia

Hz. Muhammed'in cemaatini çarpık emellerinize maruz bıraktığınızı müteaddit kereler duymaktayız. ???
 
 • Torontal

  Senior Member
  Hungarian
  The original latter was written in Persian, you can find it in Feridun Ahmed Bey: Mecmûa-i Münşeâtü’s-selâtîn vol. I. p. 382. (online here Mecmua-i münşeat )
  The letter's heading is: Cennet-mekân Sultan Selim Hân Gâzi Hazretleri dergâhından ikinci defa olarak Şâh İsmâ‘îl’e Mevlanâ Mürşid-i Acem inşasıyla gönderilen nâme-i hümâyûn suretidir

  I wonder is there a modern Turkish translation for it?*

  Btw here is the full English translation of the letter:

  http://www1.udel.edu/History-old/figal/Hist104/assets/pdf/readings/02selimismail.pdf

  I can't speak Persian, but here is the relevant part:
  feridunselimismail.png

  it is something like:
  ve çûn bi-tevâtür âhâd istima' eftâd ki millet-i hanîfe-i Muhammediyye 'ala vâzı'hâ's-salât ve't-tahiyye râ tâbi' rey-i dalâlet-ârây hôd sâhte...

  upright community of Muhammad - millet-i hanîfe-i Muhammediyye

  devious will - rey-i dalâlet-ârây ? (sapkınlıkla süslenmiş görüş ? view embellished with misguidance=misguided view)

  Defalarca istima olundu/işitildi ki Hz. Muhammed'in hanîf milletini -salât ve selâm olsun onun kurucusuna- kendi sapkın görüşlerine tabi kıldınız...


  *Edit: I have found a modern Turkish translation of the whole letter in:
  Hamidreza Mohammednejad: Osmanlı-Safevi İlişkileri (1501-1576), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi 2015
  It is up on the YÖK's site, the whole letter in Turkish translation is on p. 326-331.
  He translates the part as:
  Birilerinden duyduğum için, Ardı ardına Hz. Muhammed Hanefi izleyenlerin ve
  mezhebin kurucusuna selam ve sena olsun, Sen (İsmail) onları kendi sapık mezhebine
  (Şii) dâhil ettirmişsin...
   
  Last edited:
  < Previous | Next >
  Top